скачать рефераты
скачать рефераты

Меню

скачать рефераты

скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты
скачать рефераты

Прямі податки, їх суть, види і характеристика

скачать рефераты

Прямі податки, їх суть, види і характеристика

2

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни:

«Фінанси підприємств»

Тема «Прямі податки, їх суть, види і характеристика»

Роботу виконав:

Студент____ курсу,___ групи

факультет __________________

______________________________

прізвище, ім'я, по батькові

Роботу перевірив

______________________________

прізвище, ім'я, по батькові

Житомир - 2006

ЗМІСТ

 • Вступ 3
 • Розділ 1. Загальна характеристика умов та об'єкту вивчення 5
  • 1.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності КП «Городницький фарфоровий завод» 5
  • 1.2 Фінансова діяльність підприємства КП „Городницький фарфоровий завод” 14
  • 1.3. Огляд літературних джерел по темі дослідження 18
 • Розділ 2. Прямі податки їх суть, види та характеристика 20
  • 2.1. Податкова система та принципи її побудови 20
  • 2.2 Прямі податки: сутність та види 25
  • 2.3 Податок на прибуток порядок та порядок його розрахунку 33
  • 2.4 Оподаткування доходів громадян 44
  • 2.5 Відповідальність платників податків і зборів за порушення податкового законодавства 47
  • 2.6 Шляхи вдосконалення податкової політики в Україні 55
 • Висновки 58
 • Список використаної літератури 60
 • Додатки 62
 • Вступ
 • При написані курсової роботи була поставлена мета сформувати знання з теорії оподаткування, податкової політики, механізмів оподаткування та методів податкової роботи фіксальних служб та платників податків в Україні. В своїй роботі ми намагалися розглянути існуючі недоліки законодавства з оподаткування прибутку та можливі шляхи щодо їх усунення. Але не можливо досконало розглянуті всі питання в курсовій роботі, тому що це потребує більше часу. Дана тема актуальна тому, що дуже важливо для ефективного ведення господарської діяльності знати всі принципи податкового законодавства. Не знаючі всіх моментів дуже важко, а напевно й неможливо займати певну позицію на нашому ринку. Знаючи систему оподаткування можна уникнути деяких суперечностей закону, і тим самим уникнути деяких штрафних санкцій, які можуть бути катастрофічними для підприємства.
 • Актуальність теми, полягає у тому, що при становлені вітчизняної податкової системи не були враховані особливості соціально-економічного і політичного розвитку України, що і створює потребу у постійному пошуку оптимальних ставок та бази оподаткування з усіх без винятку платежів.
 • Основна мета курсової роботи полягає у дослідженні сутності та різновиду прямих податків.
 • Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов'язаних завдань:
 • · вивчити особливості побудови податкової системи;
 • · дослідити особливості та види прямих податків;
 • · розглянути шляхи вдосконалення податкової політики в Україні.
 • Предметом курсової роботи є економічні відносини, які виникають в процесі нарахування та сплати прямих податків економічними суб'єктами.
 • Об'єктом курсової роботи є прямі податки.
 • Для того, щоб мати чітке уявлення як виглядає податкова система в Україні курсова робота буде побудована за чітко визначеним планом.
 • Структура курсової роботи виглядає так: спочатку буде розкрито питання про загальну характеристику податків в цілому. Для того, щоб логічно перейти до другого питання, доцільно буде розглянути у першому питанні, які бувають податки, якій вони несуть зміст. Далі ми будемо розглядати прямі податки та їх загальну характеристику. Використовуючи ці данні ми зможемо розглянути сутність та види прямих податків. Далі нами буде розглянуто можливі шляхи вдосконалення податкової політики в Україні.

Розділ 1. Загальна характеристика умов та об'єкту вивчення

1.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності КП «Городницький фарфоровий завод»

Городницький фарфоровий завод є одним з найстаріших підприємств на Україні по випуску фарфорових виробів господарського і культурно-побутового призначення. Заснований в 1799 році в містечку Городниця Новоград-Волинського повіту, який входив в склад Коряцьких володінь, князя Черторижського, пройшов тривалий і складний шлях свого розвитку. В 1882 році він перейшов з рук феодалів до капіталіста Зусмана, і, вже в 1910 році завод досягає рекордного виробітку фарфору на той час, а також на заводі з`явилися свої майстри.

В 1923 році через незабезпечення сировиною, паливом завод тимчасово призупинив роботу. За наказом М. І. Калініна, до якого звернувся комітет працівників, завод в 1924 році відновлює виробництво.

В період з 1940 по 1944 роки мирна праця колективу була перервана вторгненням німецько-фашистських загарбників. А 4 січня 1944 року починається відбудовний період зруйнованого під час окупації господарства на заводі.

В 1950 році виробництво досягло довоєнного рівня . З цього періоду починається новий етап розвитку заводу, пов`язаний з широким впровадженням нової техніки і технології, механізації виробництва. Так у 1952 році вперше в фарфоровій промисловості на Городницькому фарфоровому заводі була розроблена та запущена поточна лінія для глазурованих виробів, а в 1955 році завод почав використовувати такі поточні лінії також в процесі декорування виробів, що дозволило в декілька разів підвищити продуктивність праці. Особливо, значні зміни в реконструкції заводу, а саме будівництво нових виробничих корпусів, механізації та автоматизації відбулися в період 1960-1970 років.

В 1989-1999 роках на підприємстві спостерігається відтік робочої сили, у зв`язку з радіоактивним забрудненням місцевості, також спостерігаються труднощі через недостачу рідкого золота, деколи і цілого ряду матеріалів. В результаті чого випуск фарфорових виробів різко знизився.

КП “Городницький фарфоровий завод” самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на свою продукцію та конкурентоспроможність, самостійно визначає чисельність і структуру робітників, вибирає форми і системи оплати праці, розмір фонду оплати праці і фонду споживання, здійснює реалізацію своєї продукції, самостійно встановлює ціни і обирає напрямок використання належного йому майна та прибутку, який залишається в його розпорядженні, проводить операції з цінними паперами і здійснює іншу діяльність передбачену статутом і не заборонену законом.

Важливо, також відмітити, що збут продукції відбувається на умовах взаєморозрахунків та взаємозаліків, а також купівлі-продажу. Близько третини всього обсягу реалізації становить розрахунок за тепло- та енергоносії, сировину і матеріали, 98 відсотків реалізації продукції становлять бартерні операції, а інша частина продукції продається, в основному, по старих, давно налагоджених каналах. Споживачами ж продукції даного підприємства, які купують фарфорові вироби, більше приватних підприємств і товариств з обмеженою обмеженою відповідальністю, серед тих, хто розраховується по бартеру-акціонерних товариств і колективних підприємств.

Загальну організаційну структуру КП “Городницький фарфоровий завод” можна представити у наступному вигляді (див. Додаток №1):

виробничі цехи, служби, господарства ;

плановий відділ, відділ технічного контролю, виробничо-технічний відділ;

медпункт, лазня.

До сукупності виробничих цехів, служб, господарств входять:

· основні цехи ( цех приготування маси, цех розробки матеріалів, тунельний цех №1, тунельний цех №2, цех лиття, сортувальний цех, живописний цех, цех готової продукції)

· допоміжні цехи (енергоцех, ремонтно-механічний цех, трансформаторна підстанція, водозбирач, котельня);

· обслуговуюче господарство(помольне відділення, склад сировини, мазутосховище, склад готової продукції, внутрішньозаводський транспорт і склад на ст. Нов. -Волинський).

В основних цехах організовано виробництво фарфорового посуду; допоміжні цехи забезпечують роботу основного виробництва; обслуговуючі цехи гарантують безперервну роботу основного та допоміжного виробництва.

Організаційна структура управління, функціональної орієнтації відповідає вимогам підприємства і вирішує поставлені завдання.

Характеристика засновників КП „Городницький фарфоровий завод” відображено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Характеристика засновників КП „Городницький фарфоровий завод”

Засновники підприємства

Статутний капітал

сума, грн.

питома вага, %

1 Юридичні особи:

1.1 Перший Український фонд приватизації

3550,00

2,17

2. Фізичні особи в кількості 887 чоловік

160350,00

97,83

Разом:

163900,00

100,00

Завданнями Підприємства є :

· ефективне використання колективного майна ;

· виробнича діяльність по виготовленню високоякісних та високохудожніх виробів ;

· забезпеченість зайнятості членів у підприємства у виробничому процесі;

· одержання прибутку від виробничої діяльності ;

· подальший розвиток соціальної сфери підприємства.

Основні напрямки діяльності Підприємства :

· виготовлення фарфорового посуду та його реалізація ;

· промислове та соціальне будівництво.

Характеристика активів і зобов'язань КП "Городницький фарфоровий завод" за балансом за 2005 - 2006 роки представлена у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Характеристика активів і зобов'язань

КП "Городницький фарфоровий завод" за балансом

Показники

На 31.12.2003

На 31.12.2004

Відхилення

тис.грн

питома вага, %

тис.грн.

питома вага, %

+/-

%

пунктів у стр-рі

Активи

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Необоротні активи

5903

30,8

4957

23,6

-945

-16

-7,2

2. Оборотні активи

13245

69,2

16054

76,4

2809

21,2

7,2

3. Витрати майбутніх періодів

-

-

Разом

19148

100

21011

100

0

Зобов'язання

1. Власний капітал

10821

56,5

18375

87,5

7554

69,8

31

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

-

-

3. Довгострокові зобов`язання

-

-

4. Поточні зобов'язання

8327

43,5

2636

12,5

-5691

-68,3

-31

Разом

19148

100

21011

100

0

Страницы: 1, 2, 3, 4


скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты
скачать рефераты

НОВОСТИ

скачать рефераты
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты
скачать рефераты
Вход
скачать рефераты
п»ї
скачать рефераты
© 2000-2017

Рефераты, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты релиния, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты биология, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.

Все права защищены.